Uncategorisedporucha-strecha-oprava

Poruchu možno opísať ako stratu schopnosti prvku plniť úlohy, na ktoré bol určený. Určite mi dáte za pravdu, že sa s týmto problémom často stretávame aj vo svojich obydliach. Drobné poruchy na elektrických zariadeniach domácnosti však teraz dajme stranou a prejdime k závažnejším problémom. Čo ak je narušená funkčnosť stavby nášho domu? Konkrétne našej strechy? V tomto článku sa budeme venovať práve tejto problematike, keďže poruchám sa nevyhnú ani nové, prípadne mladé strechy. Sile prírody totiž v istých situáciách neodolá ani dobrý stavebný materiál a kvalitné montážne prevedenie.

Aká je základná funkcia strechy? Áno, jedná sa o ochranu pred poveternostným vplyvmi a slnečným žiarením. V dnešnej technologicky vyspelej dobe by však strecha mala spĺňať aj ochranu pred požiarom, zabraňovať kondenzácii vodných pár v interiéri a tlmiť hluk vznikajúci v exteriéri. Čo však v prípade, ak je táto ochranná funkcia narušená? Čo v takejto situácii robiť, prípadne ako jej predchádzať? Poďme sa na to spolu pozrieť.

Prečo dochádza k poruchám?
Príčiny porúch možno rozdeliť na chyby technického charakteru a chyby spôsobené nevyspitateľným správaním prírody. Aj keď je to v našich podmienkach málo pravdepodobné, nedá sa úplne vylúčiť ničivá sila vetra, krupobitia, požiarov, ako aj pád telies na strešnú krytinu. Tieto situácie sú pre nás ťažko predvídateľné, ale čiastočne nás pred nimi ochráni prevencia, čiže energia a čas venovaný starostlivosti o našu strechu.

Technické chyby je možné rozdeliť na:

 • projektové chyby
 • chyby použitých materiálov
 • chyby pri realizácii stavby (neprofesionálna práca)
 • chyby súvisiace s používaním (zanedbaná údržba)

Medzi technické chyby patria najmä:

 • nekvalitné vstupné informácie
 • nedodržanie noriem a technických postupov
 • ignorovanie zvýšených požiadaviek na strechu
 • neprofesionálne vykonaná práca
 • nekvalitná, prípadne zanedbaná údržba

Chyby z hľadiska prejavu
Poruchy sa často prejavujú rozličným spôsobom, takže nie vždy je jednoduché určiť ich skutočnú príčinu. Je totiž rozdiel, či hľadáme dôvod vlhnutia sadrokartónu, ktoré je môže byť spôsobené zatekaním cez strešnú krytinu alebo kondenzáciou vodnej pary, alebo sa jedná ,,iba,, o chýbajúcu, prípadne poškodenú škridľu.
Čo však so sebou poruchy prinášajú? Jedná sa najmä o zvýšenú vlhkosť konštrukcie, narušenie komfortu bývania (prievan, hluk, chlad), prípadne poškodenie strešnej krytiny vplyvom vetra a snehu. Keďže nám trh ponúka strechy v rôznych prevedeniach, rozdeľme si ich do dvoch skupín.

Najčastejšie poruchy na plochých strechách

 • Nedostatočné zlepenie dvoch na sebe položených asfaltových pásov.
 • Slabé zlepenie presahov dvoch susedných pásov. Táto chyba je nebezpečná najmä u jednovrstvových hydroizolácií, kedy sa môže voda dostať cez strechu až do interiéru. Tepelná izolácia, ktorá je spravidla hneď pod strešnou krytinou tým stráca izolačné schopnosti.
 • Zvlnenie hydroizolačnej vrstvy, ku ktorému dochádza najmä vtedy, ak sa pod ňou nachádzajú tepelnoizolačné dielce s medzerami.
 • Zlé napojenie hydroizolácie na strešný vpust, čo môže zapríčiniť zatekanie do strešného plášťa, prípadne do podkrovného priestoru.
 • Ak je strešný vpust osadený nad úroveň okolitej plochy, môže dôjsť k tvorbe kaluží a nerovnomernému namáhaniu hydroizolácie.
 • Strešný vpust musí byť osadený min. 500 mm od atiky či inej zvislej konštrukcie.
 • Zlé vyspádovanie povrchu strechy má za následok tvorbu kaluží, alebo hromadenie vody na jednom mieste.
 • Aby parozábrana plnila svoju funkciu, je nutné dôkladné spojenie jej presahov a zároveň tesné napojenie na zvislé konštrukcie, ktoré prenikajú cez strešný plášť nad rovinu strechy. Ide o to, aby nedošlo k prenikaniu vodnej pary z interiéru do vrstiev strešného plášťa, ktoré sa nad ňou nachádzajú.
 • Nedodržanie predpísaného počtu a materiálu, z akého majú byť vyrobené kotvy pri hydroizoláciach typu asfaltové pásy a PVC fólie.
 • Vynechaním spojovacích vrstiev v strešnom plášti môže dôjsť k odtrhnutiu jednotlivých vrstiev izolácie, ktoré nie sú kvalitne pripevnené k podkladu.

Najčastejšie sa vyskytujúce poruchy na šikmých strechách

 • drobné praskliny, ktoré pri zmenách počasia môžu zapříčinit znehodnotenie strešnej krytiny a zvýšiť tým náklady súvisiace s ich následnou opravou.
 • chýbajúce, prípadne prasknuté škridle spôsobujúce zatekanie zrážok. Tie sa musia nahradiť  novými kusmi, ktoré obnovia pôvodnú funkciu strešnej krytiny.
 • uvoľnené hrebenáče – je potrebné uložiť ich do pôvodnej polohy
 • stará, zlúpaná farba – tu vzniká väčší problém, keďže pôvodný náter stráca ochrannú funkciu, na ktorú bol určený. Je dôležité strechu odmastiť, dané miesta dôkladne vybrúsiť a následne naniesť nový základný a vrchný ochranný náter. Tejto problematike sa rozsiahlejšie venujeme v článku Ako natrieť strechu svojpomocne?.
 • plechová krytina napadnutá hrdzou – dané miesta dôkladne vybrúsiť a odmastiť
 • krytina posiata machmi, lišajníkmi a riasami – v tomto prípade je dôležité dané mikroorganizmy odstrániť pôsobením vysokého tlaku vody a následne naniesť ochrannú vrstvu, ktorá zabráni ich opätovnému rastu Riešeniu tohto problému sa venujeme v článku Ako vyčistiť strechu.

Poruchy na klampiarskych doplnkoch

 • chýbajúce spojovacie prostriedky na plechovej streche
 • uvoľnené skrutky, ktoré slúžia na kotvenie niektorých typov plechových striech
 • zdeformované alebo netesniace spoje – oprava pomocou klampiarskych nástrojov do ich pôvodnej polohy, prípadne pretmelenie potrebných častí
 • chýbajúce časti doplnkov na streche odviate silným vetrom
 • rozpadajúci sa komín

Poruchy na odkvapovom systéme

 • presakujúca a pretekajúca voda cez spoje v žľaboch
 • zle vyspádované, skrútené alebo deformované žľaby
 • poškodené napojenie odvodnenia strechy do kanalizácie
 • nečistoty v žľaboch a rúrach

Šetrenie na nesprávnom mieste
Jedná z príčin porúch na plochých a šikmých strechách je ignorácia prevenčných opatrení, ktoré sú častokrát spojené s nedostatok finančných prostriedkov, znalostí, prípadne času. Projektanta tlačí k úsporám investor, dodávateľa častokrát nízky rozpočet na nákup materiálov a investora finanční náklady späté s údržbou strechy. Mali by sme sa zamyslieť nad príslovým ,,nie sme takí bohatí, aby sme si kupovali lacné veci. Pretože najlacnejšie riešenie je zároveň najrizikovejšie z hľadiska funkčnosti a životnosti.
Nezabúdajte, že s odstraňovaním prípadných porúch sú späté vysoké náklady, treba ich realizovať bez zbytočných odkladov a počas prevádzky, keďže málokto z nás je stotožnení s obmedzeným fungovaním vo vlastnej domácnosti.  Keďže sa vieme postarať o svoje auto, prečo nevenovať čas a energiu streche nad hlavou, ktorá má pre nás omnoho vyššiu hodnotu?

Ak si s údržbou a opravami nebudete vedieť poradiť sami, neváhajte a kontaktujte nás. Radi Vám pomôžeme. Keďže sa špecializujeme na výškové práce použitím lanových techník a horolezeckého vybavenia, v praxi sa pohybujeme najmä na šikmých strechách. Pred vstupom na takýto typ strechy sa v prvom rade zamyslite, či máte skúsenosti a istiaci materiál slúžiaci k zachyteniu prípadného pádu. Uvedomte si, že aj malá chyba môže spôsobiť pád s fatálnymi následkami. Prečo nevyužiť vypracovanie cenovej ponuky, ktorá je zadarmo? Stačí ak nám zavoláte a vycestujeme k vám na svoje náklady.